Anotace

část I. Základní ustanovení čl. 1,2
část II . Činnosti družstva čl. 3
část III. Členství v družstvu
-vznik členství čl. 4,5
-družstevní podíl čl. 6
-společné členství čl. 7,8
-splynutí družstevního podílu čl. 9
-přeměna členství čl. 10
-rozdělení družstevního podílu čl. 11
-členská práva čl. 12
-členské povinnosti čl. 13
-členský vklad čl. 14
-pořizovací další členský vklad čl. 15
-dodatečný další členský vklad čl. 16
-převod družstevního podílu čl. 17
-převod části družstevního podílu čl. 18
-zánik členství čl. 19,20
-vystoupení čl. 21
-přechod družstevního podílu čl. 22
-vyloučení člena z družstva čl. 23
-zánik družstva čl. 24
-vypořádací podíl čl. 25
-splatnost vypořádacího podílu čl. 26
-seznam členů čl. 27
část IV. Pořadníky a vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu
-sestavování pořadníků čl. 28,29
-vznik práva na uzavření smlouvy
o nájmu družstevního bytu čl. 30,31
-přenechání bytu (NP) do nájmu
na určitou dobu čl. 32
část V. Nájem družstevního bytu
-vznik nájmu družstevního bytu čl. 33
-práva a povinnosti z nájmu
družstevního bytu čl. 34,35,36,37,38,39
-nájemné a úhrada za plnění
spojené s užíváním bytu čl. 40,41,42
-společný nájem družstevního bytu čl. 43,44,45,46
-podnájem bytu (části bytu) čl. 47
-výměna bytu čl. 48,49
-zánik nájmu družstevního bytu čl. 50,51
-nájem družstevních nebyt. Prostor čl. 52
-zajištění řádného využití bytů čl. 53
-sloučení a rozdělení bytu čl. 54,55
část VI. Orgány družstva čl. 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
-shromáždění delegátů čl. 66,67,68,69
-představenstvo čl. 70,71,72,73
-předseda představenstva čl. 74
-organizování práce představenstva čl. 75
-rozhodování o bytových otázkách čl. 76
-ředitel družstva čl. 77
-kontrolní komise čl. 78,79,80
-samospráva čl. 81
-členská schůze samosprávy čl. 82,83,84,85
-výbor samosprávy čl. 86,87,88
-pomocné orgány čl. 89
-zastupování družstva
  ve společenství vlastníků čl. 90
část VII. Hospodaření družstva čl. 91
-bytové hospodářství čl. 92
-ostatní hospodářství čl. 93
-fondy družstva čl. 94
-základní kapitál čl. 95
-nedělitelný fond čl. 96
-fond pořizovacích dalších
členských vkladů dle čl. 15 čl. 97
-fond družstevní výstavby čl. 98
-doplňkový fond družstevní výstavby čl. 99
-fond dodatečných dalších členských
vkladů podle čl. 16 čl. 100
-statutární fond bytového hospodářství čl. 101
-dlouhodobá záloha na opravy
-a dodatečné investice čl. 102
-sociální fond čl. 103
část VIII. Zrušení a likvidace čl. 104,105,106,107,108
část IX. Společná ustanovení čl. 109
-podněty členů čl. 110
-doručování čl. 111
-počítání času čl. 112
část X. Přechodná a závěrečná ustanovení čl. 113,114

ings.

S ohledem na zmírnění opatření přijatých vládou ČR v souvislosti se šířením coronaviru, se obnovují, počínaje dnem 14. 3. 2022, úřední hodiny na OBD Kladno:

Úterý: 8:00 - 14:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30

Přes tuto skutečnost, doporučujeme všem členům družstva a klientům, aby zvážili, zda jejich osobní účast v budově správy je nezbytná a zda nelze záležitost řešit telefonicky nebo emailem.

Z uvedeného důvodu žádáme při vyřizování záležitostí nadále upřednostnit telefonní a e-mailový kontakt družstva. Pro předání písemných dokladů je také k dispozici schránka na brance u vchodu budovy.
Základní formuláře jsou k dispozici na zde.

KONTAKTY:     
734 748 586 – OBD Kladno
603 849 596 – havárie, údržba (p. Štěpánek)
312 269 081 - sekretariát
obd@volny.cz

Převody družstevních podílů a převody bytů do vlastnictví: Pouze na objednání!
REZERVOVAT TERMÍN
u pí Dany Beranové, email: obd.clenska@volny.cz, nebo na tel. čísle: 312 269 081, 734 748 586

Tato pravidla mají zajistit efektivní vyřízení jednotlivých žádostí a minimalizují dobu, kterou klienti v budově stráví. Zvažte, zda skutečně potřebujete návštěvu našich kanceláří osobně. Důvodem těchto opatření je bezpečnost nás všech.

Děkujeme za pochopení,

Bc. Jana Zimová
ředitelka OBD Kladno